"Individual placement and support" er filosofien bak arbeidet med å sysselsette personer med alvorige psykiske lidelser i Stavanger. Linneà Rosell Olsson (fra venstre), Lene Fjelde Øye, Lena Heitmann og Sigrid Sørgard Steinsland er alle ansatt i Jobbresept (Foto: Jobbresept)

Skriver ut arbeid til pasientene

Ni av ti med alvorlige psykiske lidelser er ikke i arbeid. De fleste ønsker likevel fast jobb. I Stavanger gjør de noe med det.

 

To sykepleiere, en ergoterapeut og en psykolog i Stavanger jobber heltid med å få unge mennesker med psykiske lidelser i jobb eller på skolebenken.

 

Laget i Stavanger

De har nå hånd om 90 unge som deltar i prosjektet Jobbresept. Siden starten i 2007 har 260 unge pasienter fått oppfølging. Modellen er utviklet i Stavanger. Ett av målene er å korte ned behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten, ved aktivt å føre pasienten tilbake til arbeid eller skole.

Slik ser et vanlig forløp i Jobbresept ut:

1)   Deltakeren "går ut av samfunnet", får behandlerkontakt i Avdeling unge voksne ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus.

2)   Avdelingen henviser pasienten til Jobbresept, hvor de kartlegger hvilke mål pasienten har.

3)   Jobbsøk og jobbetablering, Nav kontaktes.

4)    Ut i ordinær arbeid, studier eller arbeidsavklaring.

5)    Det kommunale hjelpeapparatet viderefører behandlingen og pasienten er tilbake i samfunnet.

 

Ønsker seg arbeid

Metoden er tuftet på tilnærmingen Individual placement and support (IPS). Mellom 80 og 90 prosent av de med svært alvorlige og vedvarende psykiske lidelser er trolig uten arbeid, ifølge forskning og praksiserfaring fra USA og Europa. Til sammenligning ønsker mellom 50 og 70 prosent av personer med schizofreni ordinært arbeid, opplyser Helsedirektoratet.

IPS er en kunnskapsbasert metode som internasjonalt viser bedre resultater enn tradisjonell arbeidsrehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. IPS kan vise til høyere jobbdeltakelse. Opptil 60 prosent av målgruppen som deltar i tiltaket kommer i arbeid. Til sammenligning fører attføring til at rundt fem prosent av målgruppen får jobb.

IPS og Helsedirektoratets har flere støtteordninger.

 

På lag med Nav

Fremgangsmåten ved Jobbresept er

  • Tidlig intervensjon
  • Fleksibilitet i metode
  • God oppfølging av deltaker og arbeidsgiver
  • Samarbeid med hovedbehandler og Nav
  • Helsefaglig bakgrunn hos prosjektansatte

Resultatet er at én av to deltakere kommer i jobb eller skole. I snitt er deltakerne med i Jobbresept i ti måneder.

 

Kan få lønnstilskudd

Deltakerne beholder trygdeytelser de allerede har. Det er også aktuelt å se på om bedriften kan motta lønnstilskudd, ved å ansette vedkommende i minimum femti prosent stilling. Arbeidstiden for den enkelte deltaker er individuell, fra noen timer om dagen til full uke.

– Generelt er deltakelsen i arbeidslivet blant personer med alvorlige, psykiske lidelser lav. Yrkestilknytning gir identitet, engasjerer oss, og gir livet rytme og struktur. Arbeidsplassen er også en viktig arena for sosial kontakt, sier Lena Heitmann, leder for Jobbresept.

 

Er i behandling

Avdeling unge voksne ved Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), har i fem år samarbeidet med Nav Rogaland om arbeidsrehabilitering. Dette er en del av behandlingen for unge pasienter med alvorlige, psykiske lidelser. Noen har i tillegg rusavhengighet.

Deltakerne er i behandling. De som trenger det blir medisinert og deltar i samtaleterapi. Pasientene er i alderen 18 til 30 år, flesteparten er 24 eller 25 år. De fleste mottar arbeidsavklaringspenger, men noen er også så unge at de ikke er blitt inkludert i Nav-systemet ennå. De som henvises har som regel avsluttet tidligere jobb eller utdanning på grunn av sykdom.

 

Åpner dørene

– Sysselsettingsraten for personer med for eksempel schizofrenidiagnose ligger på 6 til 12 prosent. Årsaken til det lave tallet trenger ikke å ligge i lidelsen i seg selv, men i psykologiske terskler, som stigma og samfunnsmessige faktorer, mener Heitmann.

Samtidig opplever de mange positive arbeidsgivere. Det er folk der ute som vil hjelpe.

– Jeg hadde trodd det skulle by på problemer å skaffe våre unge jobb, men der tok jeg heldigvis feil, sier Heitmann.

Det neste målet er å gjøre Jobbresept til del av en poliklinikk, utvide antall ansatte, utvide målgruppen, og jobbe med forskning.

Les om Jobbresept på Facebook

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no